hôm nay x2 exp free cho các bạn và tăng hỗ trợ tân thủ
50 cấp
skill 9x
1000 lượng
ngựa 2x
x2 exp và skilll các kiểu
trang chủ : http://volamhoakiem.com
diễn đàn: http://diendan.volamhoakiem.com