Website :
minhkiemtruyenky.com/

Đăng Ký :
http://hkmp.minhkiemtruyenky.com/taikhoan/index.html

Diễn đàn :
http://minhkiemtruyenky.com/diendan/

Tải Game :
http://minhkiemtruyenky.com/taigame/

Yahoo Admin : minhkiemtruyenky@yahoo.com


+ Thời Gian AlPhaTest Ngày 07/09/2014 -
+ Thời Gian Chính Thức Open 10h Sáng Ngày 08/09/2014 -

- Hổ Trợ Tân Thủ -
- Nhận Cấp 20 -
- 1 Sét Kim Phong Và 5000 Lượng –
- Cấp 80 Nhận Skill Free 1 Skill –
- X2 EXP 2 Giờ + Cấp 80 Nhận X2 Skill 2 Giờ –
- Nhận Hổ Trợ Máu Ký Năng Tân Thủ Đến Cấp 130 -
- Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần -Thông Tin Server :
- Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
- Hệ Thống Kỹ Năng
- Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc - nhu Tình - Hiếp Cốt - Vũ Khí Hoàng Kim
- Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
- Hệ Thống Bang Hội
- Hệ Thống Kênh Chat
[MinhKiemTruyenKy.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM MÔN PHÁI - NGÀY 07/09
Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Nhất Thống Giang Hồ . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !


---------- Post added at 01:02 PM ---------- Previous post was at 10:12 AM ----------


Website :
minhkiemtruyenky.com/

Đăng Ký :
http://hkmp.minhkiemtruyenky.com/taikhoan/index.html

Diễn đàn :
http://minhkiemtruyenky.com/diendan/

Tải Game :
http://minhkiemtruyenky.com/taigame/

Yahoo Admin : minhkiemtruyenky@yahoo.com


+ Thời Gian AlPhaTest Ngày 07/09/2014 -
+ Thời Gian Chính Thức Open 10h Sáng Ngày 08/09/2014 -

- Hổ Trợ Tân Thủ -
- Nhận Cấp 20 -
- 1 Sét Kim Phong Và 5000 Lượng –
- Cấp 80 Nhận Skill Free 1 Skill –
- X2 EXP 2 Giờ + Cấp 80 Nhận X2 Skill 2 Giờ –
- Nhận Hổ Trợ Máu Ký Năng Tân Thủ Đến Cấp 130 -
- Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần -Thông Tin Server :
- Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
- Hệ Thống Kỹ Năng
- Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc - nhu Tình - Hiếp Cốt - Vũ Khí Hoàng Kim
- Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
- Hệ Thống Bang Hội
- Hệ Thống Kênh Chat
[MinhKiemTruyenKy.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM MÔN PHÁI - NGÀY 07/09
Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Nhất Thống Giang Hồ . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !


---------- Post added at 01:06 PM ---------- Previous post was at 01:02 PM ----------


Website :
minhkiemtruyenky.com/

Đăng Ký :
http://hkmp.minhkiemtruyenky.com/taikhoan/index.html

Diễn đàn :
http://minhkiemtruyenky.com/diendan/

Tải Game :
http://minhkiemtruyenky.com/taigame/

Yahoo Admin : minhkiemtruyenky@yahoo.com


+ Thời Gian AlPhaTest Ngày 07/09/2014 -
+ Thời Gian Chính Thức Open 10h Sáng Ngày 08/09/2014 -

- Hổ Trợ Tân Thủ -
- Nhận Cấp 20 -
- 1 Sét Kim Phong Và 5000 Lượng –
- Cấp 80 Nhận Skill Free 1 Skill –
- X2 EXP 2 Giờ + Cấp 80 Nhận X2 Skill 2 Giờ –
- Nhận Hổ Trợ Máu Ký Năng Tân Thủ Đến Cấp 130 -
- Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần -Thông Tin Server :
- Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
- Hệ Thống Kỹ Năng
- Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc - nhu Tình - Hiếp Cốt - Vũ Khí Hoàng Kim
- Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
- Hệ Thống Bang Hội
- Hệ Thống Kênh Chat
[MinhKiemTruyenKy.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM MÔN PHÁI - NGÀY 07/09
Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Nhất Thống Giang Hồ . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !


---------- Post added at 02:30 PM ---------- Previous post was at 01:06 PM ----------


Website :
minhkiemtruyenky.com/

Đăng Ký :
http://hkmp.minhkiemtruyenky.com/taikhoan/index.html

Diễn đàn :
http://minhkiemtruyenky.com/diendan/

Tải Game :
http://minhkiemtruyenky.com/taigame/

Yahoo Admin : minhkiemtruyenky@yahoo.com


+ Thời Gian AlPhaTest Ngày 07/09/2014 -
+ Thời Gian Chính Thức Open 10h Sáng Ngày 08/09/2014 -

- Hổ Trợ Tân Thủ -
- Nhận Cấp 20 -
- 1 Sét Kim Phong Và 5000 Lượng –
- Cấp 80 Nhận Skill Free 1 Skill –
- X2 EXP 2 Giờ + Cấp 80 Nhận X2 Skill 2 Giờ –
- Nhận Hổ Trợ Máu Ký Năng Tân Thủ Đến Cấp 130 -
- Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần -Thông Tin Server :
- Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
- Hệ Thống Kỹ Năng
- Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc - nhu Tình - Hiếp Cốt - Vũ Khí Hoàng Kim
- Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
- Hệ Thống Bang Hội
- Hệ Thống Kênh Chat
[MinhKiemTruyenKy.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM MÔN PHÁI - NGÀY 07/09
Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Nhất Thống Giang Hồ . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !


---------- Post added at 06:54 PM ---------- Previous post was at 02:30 PM ----------


Website :
minhkiemtruyenky.com/

Đăng Ký :
http://hkmp.minhkiemtruyenky.com/taikhoan/index.html

Diễn đàn :
http://minhkiemtruyenky.com/diendan/

Tải Game :
http://minhkiemtruyenky.com/taigame/

Yahoo Admin : minhkiemtruyenky@yahoo.com


+ Thời Gian AlPhaTest Ngày 07/09/2014 -
+ Thời Gian Chính Thức Open 10h Sáng Ngày 08/09/2014 -

- Hổ Trợ Tân Thủ -
- Nhận Cấp 20 -
- 1 Sét Kim Phong Và 5000 Lượng –
- Cấp 80 Nhận Skill Free 1 Skill –
- X2 EXP 2 Giờ + Cấp 80 Nhận X2 Skill 2 Giờ –
- Nhận Hổ Trợ Máu Ký Năng Tân Thủ Đến Cấp 130 -
- Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần -Thông Tin Server :
- Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
- Hệ Thống Kỹ Năng
- Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc - nhu Tình - Hiếp Cốt - Vũ Khí Hoàng Kim
- Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
- Hệ Thống Bang Hội
- Hệ Thống Kênh Chat
[MinhKiemTruyenKy.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM MÔN PHÁI - NGÀY 07/09
Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Nhất Thống Giang Hồ . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !


---------- Post added 09-08-2014 at 06:52 AM ---------- Previous post was 09-07-2014 at 06:54 PM ----------


Website :
minhkiemtruyenky.com/

Đăng Ký :
http://hkmp.minhkiemtruyenky.com/taikhoan/index.html

Diễn đàn :
http://minhkiemtruyenky.com/diendan/

Tải Game :
http://minhkiemtruyenky.com/taigame/

Yahoo Admin : minhkiemtruyenky@yahoo.com


+ Thời Gian AlPhaTest Ngày 07/09/2014 -
+ Thời Gian Chính Thức Open 10h Sáng Ngày 08/09/2014 -

- Hổ Trợ Tân Thủ -
- Nhận Cấp 20 -
- 1 Sét Kim Phong Và 5000 Lượng –
- Cấp 80 Nhận Skill Free 1 Skill –
- X2 EXP 2 Giờ + Cấp 80 Nhận X2 Skill 2 Giờ –
- Nhận Hổ Trợ Máu Ký Năng Tân Thủ Đến Cấp 130 -
- Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần -Thông Tin Server :
- Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
- Hệ Thống Kỹ Năng
- Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc - nhu Tình - Hiếp Cốt - Vũ Khí Hoàng Kim
- Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
- Hệ Thống Bang Hội
- Hệ Thống Kênh Chat
[MinhKiemTruyenKy.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM MÔN PHÁI - NGÀY 07/09
Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Nhất Thống Giang Hồ . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !


---------- Post added at 08:31 AM ---------- Previous post was at 06:52 AM ----------

+ Thời Gian Chính Thức Open 10h Sáng Ngày 08/09/2014 -
+ Đúng 10h Các Bạn Vào Nhé
[MinhKiemTruyenKy.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM MÔN PHÁI - NGÀY 07/09


---------- Post added at 09:38 AM ---------- Previous post was at 08:31 AM ----------

+ Thời Gian Chính Thức Open 10h Sáng Ngày 08/09/2014 -
+ Đúng 10h Các Bạn Vào Nhé
[MinhKiemTruyenKy.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM MÔN PHÁI - NGÀY 07/09


---------- Post added at 09:51 AM ---------- Previous post was at 09:38 AM ----------

+ Thời Gian Chính Thức Open 10h Sáng Ngày 08/09/2014 -
+ Đúng 10h Các Bạn Vào Nhé
[MinhKiemTruyenKy.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM MÔN PHÁI - NGÀY 07/09


---------- Post added at 10:44 AM ---------- Previous post was at 09:51 AM ----------

+ Thời Gian Chính Thức Open 10h Sáng Ngày 08/09/2014 -
+ Đúng 10h Các Bạn Vào Nhé
[MinhKiemTruyenKy.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM MÔN PHÁI - NGÀY 07/09


---------- Post added at 05:26 PM ---------- Previous post was at 10:44 AM ----------

+ Thời Gian Chính Thức Open 10h Sáng Ngày 08/09/2014 -
+ Đúng 10h Các Bạn Vào Nhé
[MinhKiemTruyenKy.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM MÔN PHÁI - NGÀY 07/09


---------- Post added at 09:42 PM ---------- Previous post was at 05:26 PM ----------

+ Thời Gian Chính Thức Open 10h Sáng Ngày 08/09/2014 -
+ Đúng 10h Các Bạn Vào Nhé
[MinhKiemTruyenKy.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM MÔN PHÁI - NGÀY 07/09


---------- Post added 09-09-2014 at 12:45 AM ---------- Previous post was 09-08-2014 at 09:42 PM ----------

+ Thời Gian Chính Thức Open 10h Sáng Ngày 08/09/2014 -
+ Đúng 10h Các Bạn Vào Nhé
[MinhKiemTruyenKy.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM MÔN PHÁI - NGÀY 07/09


---------- Post added at 10:29 AM ---------- Previous post was at 12:45 AM ----------

+ Thời Gian Chính Thức Open 10h Sáng Ngày 08/09/2014 -
+ Đúng 10h Các Bạn Vào Nhé
[MinhKiemTruyenKy.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM MÔN PHÁI - NGÀY 07/09