MUCAOBANG.COM - Không Webshop
Máy Chủ : Sông Hiến Alpha Test 0h Ngày 20/9 - Open Beta[COLOR=rgb(255, 0, 0)] 1/10[/COLOR]
Alphatest Tặng 65K Point,2 Tỷ Zen, Bán Full Đồ +15 ,Full Item
* Home : http://mucaobang.com
* Account : http://id.mucaobang.com/sh
* Forum : http://forum.mucaobang.com
Phiên Bản Season 6.3 Full Custom Wing SS8
Drop item : 30%.
Exp : 400X
Hệ thống Sét Item Siêu Đẹp, Siêu Thần Thánh
MUCAOBANG.COM - Máy Chủ Mới Sông Hiến AlphaTest Ngày 20/9
Fix Bug Agi ( 65k Point Vẫn Quay Ra Skill Ầm Ầm Như Siêu Nhân )
MUCAOBANG.COM - Máy Chủ Mới Sông Hiến AlphaTest Ngày 20/9
Hiển Thị Damage và HP Chỉ Số Thực (Giờ Thỳ Không Cần Đi PT Để Xem HP Nữa Rồi)
MUCAOBANG.COM - Máy Chủ Mới Sông Hiến AlphaTest Ngày 20/9
Hệ thống Danh Hiệu 3 Lớp ( Các Thành Viên Ưu Tú Sẽ Được Tặng)

MUCAOBANG.COM - Máy Chủ Mới Sông Hiến AlphaTest Ngày 20/9
Hệ thống WINMODE (F8) , Camera 3D Và Nhiều Tính Năng Hấp Dẫn Khác, Mọi Người Đăng Ký Trải Nhiệm Nhé !