XIN M?I NGU?I Ð?C H?T BÀI Ð? BI?T THÊM NHI?U QUY?N L?I KHI THAM GIA GAME <3 <3 <3
???CHA`O MU`NG SU? XU´T HIÊ?N S13 VA` RA M?T PHIÊN B?N FREE 99.999.999 KNB KHI TAOJ NHÂN V?T.
?EVENT NHO NHÕ : LIKE + SHARE + TANG 20 NGU?I B?N CMT GAME HAY + TÊN TK ( NH?N NGAY 5.000.000 CÓ TOP VINH D? L?I ÐÔNG AE T?I SAO KHÔNG LÀM ^^ )
Th?i gian event t? lúc dang bài t?i 20h ngày 17/10 ^^
Th? sáu hàng tu?n s? có Vô Song Thành. quà VST s? là: 10.000 phù th?n + 10 viên long van 60. (luu ý: ai chi?m thành tu?n tru?c.tu?n sau to?i v? thì s? nh?n dk 50% quà nhé ?)
Ch? nh?t hàng tu?n s? có Long Thành chi?n. quà LT s? là : 10.000 phù th?n + 10.000 na lan chi tâm + 50 long van 60. (luu ý: ai chi?m thành tu?n tru?c.tu?n sau to?i v? thì s? nh?n dk 50% quà nhé ?)
2 CODE VIP : DAIHONGTHUY VÀ FREEALL2016
_THO`I GIAN DUA TOP TU` 08H/17/10 DÊ´N 08H/21/10
?TrangCh?: : http://daihongthuy.net/home/
?Fanpage:https://www.facebook.com/Phong-V%C3%...3800357960686/
? 2 CODE GIÁ TR? : DAIHONGTHUY và FREEALL2016
(HOT) Ð?C BI?T ÐANG NH?P Ð? 7 NGÀY S? NH?N NGAY SÉT Ð? 400 LEVEL C?C M?NHT? l? n?p th? nhu sau :
10k = 5.000.000 KNB
?TOP L?C CHI?N:
? Top 1: Ð? NH?T L?C CHI?N KI?M + Long van 60 x10
? Top 2: Ð? NH? L?C CHI?N KI?M + Long van 60 x9
? Top 3: Ð? TAM L?C CHI?N KI?M + Long van 60 x8
? Top 4 : Long van 60 x7
? Top 5 d?n 10: Long van 60 x5
? TOP C?P Ð?
? Top 1: LONG VAN 60 X 5
? Top 2: LONG VAN 60 X 4
? Top 3: LONG VAN 60 X 3
? Top 4 : LONG VAN 60 X 2
?Top 5 d?n 10: LONG VAN 60 X 1
? TOP THÚ CU?I
? Top 1: LONG VAN 60 X 5
? Top 2: LONG VAN 60 X 4
? Top 3: LONG VAN 60 X 3
? Top 4 : LONG VAN 60 X 2
?Top 5 d?n 10: LONG VAN 60 X 1
? TOP THIÊN KI?P
? Top 1: LONG VAN 60 X 5
? Top 2: LONG VAN 60 X 4
? Top 3: LONG VAN 60 X 3
? Top 4 : LONG VAN 60 X 2
?Top 5 d?n 10: LONG VAN 60 X 1
? TOP CHI?N GIÁP
? Top 1: LONG VAN 60 X 5
? Top 2: LONG VAN 60 X 4
? Top 3: LONG VAN 60 X 3
? Top 4 : LONG VAN 60 X 2
?Top 5 d?n 10: LONG VAN 60 X 1
? TOP K? LÂN
? Top 1: LONG VAN 60 X 5
? Top 2: LONG VAN 60 X 4
? Top 3: LONG VAN 60 X 3
? Top 4 : LONG VAN 60 X 2
?Top 5 d?n 10: LONG VAN 60 X 1
? TOP THIÊN TÔI
? Top 1: LONG VAN 60 X 5
? Top 2: LONG VAN 60 X 4
? Top 3: LONG VAN 60 X 3
? Top 4 : LONG VAN 60 X 2
?Top 5 d?n 10: LONG VAN 60 X 1
? Top 1: LONG VAN 60 X 5
? Top 2: LONG VAN 60 X 4
? Top 3: LONG VAN 60 X 3
? Top 4 : LONG VAN 60 X 2
?Top 5 d?n 10: LONG VAN 60 X 1