khai mở server 4 lúc 10h 13/1/2017 !

Link Game : http://daokiemvosong.top
Link diễn đàn : https://www.facebook.com/daokiemvosong1234/
Chiến Ngay

like share page nhận ngay thần thú sự kiện https://www.facebook.com/daokiemvosong1234/
HuyỀn thoẠi dkvs2 trỞ lẠi free all knb siÊu thẦn thÚ!
Max 40 sao
Thời trang cường hóa +30
Ngọc 17 cấp độ
Full 10 lỗ
Đánh boss rớt thân binh , pháp bảo hàng long
Server ổn đinh dài lâu !
Hỗ trợ tân thủ: 999. 000000 knb (999 triệu KNB) VIP Hoàng Kim
Level khởi đầu 40
VIP Hoàng Kim nhận tại x 1
[SET Cam 40]x full + 30 sao
[Bảo Thạch Cấp 5]x 20
[Tọa Kỵ luyện thú đan]x 500
[10 bộ EXP đan]
Đồng khóa x 50 000 000 m
Chân khí x 1 000

HuyỀn thoẠi dkvs2 trỞ lẠi free all knb siÊu thẦn thÚ!
HuyỀn thoẠi dkvs2 trỞ lẠi free all knb siÊu thẦn thÚ!
HuyỀn thoẠi dkvs2 trỞ lẠi free all knb siÊu thẦn thÚ!
HuyỀn thoẠi dkvs2 trỞ lẠi free all knb siÊu thẦn thÚ!
HuyỀn thoẠi dkvs2 trỞ lẠi free all knb siÊu thẦn thÚ!
Huyền Thoại Đao kiếm vô song mở server 4 lúc 10h 13/1/2017
http://i.imgur.com/b3rRbhK.png
http://i.imgur.com/GYcRdMr.png
http://i.imgur.com/PunmqGE.png

HuyỀn thoẠi dkvs2 trỞ lẠi free all knb siÊu thẦn thÚ!
HuyỀn thoẠi dkvs2 trỞ lẠi free all knb siÊu thẦn thÚ!
HuyỀn thoẠi dkvs2 trỞ lẠi free all knb siÊu thẦn thÚ!
HuyỀn thoẠi dkvs2 trỞ lẠi free all knb siÊu thẦn thÚ!
HuyỀn thoẠi dkvs2 trỞ lẠi free all knb siÊu thẦn thÚ!
HuyỀn thoẠi dkvs2 trỞ lẠi free all knb siÊu thẦn thÚ!