Falcon11

Falcon11

New member
Quy tắc hoạt động
  • NPC : Lễ Quan - Các Thành Thị
  • Thời gian dự đoán: 10:00 đến 19:30 ngày 26/12/2021
  • Giới hạn lượt: Một máy tính được tham gia dự đoán 1 lần trên 1 tài khoản
  • Phần thưởng: 100 vạn đồng, 50 vạn đồng khoá và 3 Huyền Tinh Cấp 7
  • Thời gian nhận thưởng: 21:00 đến 23:55 ngày 26/12/2021 (Lưu ý: Qua thời gian này sẽ không thể nhận thưởng)


Tham gia dự đoán

  • Hãy đến NPC Lễ Quan ở Các Thành Thị để tham gia
Nhận thưởng
  • Đối thoại với NPC Lễ Quan để nhận thưởng
  • Phần thưởng 100 vạn đồng, 50 vạn đồng khoá và 3 Huyền Tinh Cấp 7


Kỷ Niệm Kiếm Thế - Kiếm Thế Phiên Bản 2009 (kyniemkiemthe.net)
 
Top