T

tigon

New member


𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐀𝐄 𝟏 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐁𝐚̉𝐧 𝐕𝐨̃ 𝐋𝐚̂𝐦 Đ𝐨̣̂𝐜 𝐋𝐚̣ - 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐌𝐨̛́𝐢 𝐌𝐞̉ - 𝐏𝐡𝐚́ 𝐕𝐨̛̃ 𝐌𝐨̣𝐢 𝐐𝐮𝐲 𝐓𝐚̆́𝐜 𝐂𝐮̉𝐚 𝐕𝐨̃ 𝐋𝐚̂𝐦 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐊𝐲̀ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 .
𝐕𝐮𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 - 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐮𝐨̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐚́𝐧 - 𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐚̃𝐢 𝐋𝐚̃𝐨 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐇𝐚̣𝐧 - 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐅𝐫𝐞𝐞
𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐦𝐚́𝐲 𝐜𝐡𝐮̉: 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐚́𝐢 𝐊𝐡𝐨̛̉𝐢
𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 : 𝟒 𝐀𝐜𝐜/𝐏𝐂/𝐈𝐏
𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐀𝐮𝐭𝐨 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐕𝐋𝐁𝐒.
𝐇𝐨̂̉ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐀𝐮𝐭𝐨 𝐊𝐞́𝐨 𝐗𝐞 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐌𝐚́𝐲 𝐂𝐡𝐮̉
𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐜𝐡𝐨̛̀.
𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐚́𝐲 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐚́𝐢 𝐊𝐡𝐨̛̉𝐢
𝐁𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦: 𝟏𝟗𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟖/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟑.
𝐊𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦: 𝟏𝟓𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟎/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟑.
𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐦𝐨̛̉: 𝟏𝟗𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟎/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟑.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐯𝐚̣𝐧
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣: Đ𝐨̂̀ 𝐗𝐚𝐧𝐡 - Đ𝐨̂̀ 𝐇𝐊𝐌𝐏 𝐱𝟑 𝐎𝐩𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐕𝐍𝐆
𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐕𝐚̣𝐧 𝐱𝟐𝟎 𝐕𝐍𝐆
𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐗𝟓𝟎 𝐕𝐍𝐆
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐮̣ 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̀𝐲 𝐱𝐮
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚̃𝐢 𝐥𝐚̃𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧
Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝟗𝐱 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 - 𝐓𝐚̣𝐨 𝐬𝐮̛̣ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐦𝐞̉ .
𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̉
𝐇𝐨̂̉ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐜𝐚̂́𝐩 đ𝐨̣̂ 𝟏𝟎𝟎
𝟏 𝐁𝐨̣̂ 𝐊𝐢𝐦 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐱𝟑 𝐎𝐩𝐭
𝐕𝐨̀𝐧𝐠 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐮̉ Đ𝐞̂́𝐧 𝐂𝐚̂́𝐩 𝟏𝟗𝟎
𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐯𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂̃𝐧 & 𝐭𝐡𝐨̂̉ đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̀
𝐍𝐠𝐮̛̣𝐚 𝐓𝐮́𝐜 𝐒𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
𝐇𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐚́𝐲 𝐜𝐡𝐮̉
𝐓𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧
𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐚̣ Đ𝐞̣̂ 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐚𝐧𝐠.
𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐨̣̂.
𝐕𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐚̉𝐢 𝐍𝐡𝐢́𝐩 𝐭𝐡𝐢́ 𝐭𝐫𝐚̂̀𝐧.
𝐁𝐨𝐬𝐬 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐦.
𝐁𝐨𝐬𝐬 𝐒𝐚́𝐭 𝐭𝐡𝐮̉.
𝐐𝐮𝐚̉ 𝐇𝐮𝐲 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠.
𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐮̣ 𝐝𝐚̃ 𝐭𝐚̂̉𝐮.
𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐨̂́𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐦.
𝐋𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐚̂́𝐮.
𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣.
𝐗𝐨𝐚𝐲 𝐎𝐩𝐭 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐢̣ 𝐗𝐚𝐧𝐡
𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐍𝐠𝐮̛̣𝐚
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮̉ : https://s.net.vn/MxiL

𝐅𝐚𝐧𝐏𝐚𝐠𝐞 : https://s.net.vn/mHa0

𝐓𝐚̉𝐢 𝐆𝐚𝐦𝐞 : https://s.net.vn/Nwfl
 
Top