langnho

langnho

New member


𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐆𝐈𝐀́𝐏 𝐙𝐈𝐍𝐆 𝐕𝐔̃ 𝐊𝐇𝐈́ + 𝐌𝐀𝐗 𝟐𝟎 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐒𝐎𝐋𝐎
Alphatest 𝟏𝟑/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏
𝐎𝐏𝐄𝐍𝐁𝐄𝐓𝐀 : 𝟏7/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏
𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐦𝐚́𝐲 𝐜𝐡𝐮̉
► 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐒𝐫𝐨 𝐊𝐢𝐦𝐋𝐨𝐧𝐠
❥𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̉: http://srokimlong.com/

[FLASH]
[/FLASH]
❥𝐌𝐚𝐱 𝐜𝐚𝐩: 𝟏𝟒𝟎.
❥𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥: 𝟏𝟒𝟎 (𝐍𝐞𝐰)
❥𝐈𝐭𝐞𝐦 : 𝟏𝟓𝐃𝐠 (𝐍𝐞𝐰)
❥𝟏 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟏
+𝐀𝐃𝐃 𝐂𝐮̛𝐨̛́𝐩 𝐜𝐨̛̀ ( 𝐠𝐢𝐞̂́𝐭 𝟏 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐬𝐢𝐥𝐤 𝐳𝐨̂ 𝐓𝐊 )
+𝐀𝐃𝐃 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐗𝐨̂̉ 𝐬𝐨̂́ 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐛𝐚̆́𝐜 ( 𝐭𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 )
+𝐀𝐃𝐃 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐓𝐈𝐋𝐄 𝐥𝐮̛𝐮 𝐥𝐚̣𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 ( 𝐦𝐮𝐚 𝟏 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐱𝐚̀𝐢 𝐯𝐢̃𝐧𝐡 +𝐯𝐢𝐞̂̃𝐧 , 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐮̀𝐲 𝐲́ )
+𝐀𝐃𝐃 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐚̉𝐨 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐈𝐓𝐄𝐌 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐇𝐀𝐂𝐊 ( 𝐤𝐡𝐨́𝐚 đ𝐨̂̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 +𝐆𝐃 𝐝𝐝𝐜 , 𝐩𝐢𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐚𝐜𝐜 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̣𝐮 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 )
+𝐀𝐃𝐃 𝐭𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐁𝐒𝐂 𝐤𝐡𝐢 𝐡𝐨̉𝐧𝐠 đ𝐨̂̀ ( 𝐁𝐒𝐂 𝐅𝐑𝐄𝐄 )
+𝐀𝐃𝐃 𝐦𝐚𝐩 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐨̂̀𝐧 ( 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 đ𝐜 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 +𝐯𝐚̀𝐨 𝐦𝐚𝐩 𝐁𝐎𝐒𝐒 , 𝐁𝐨𝐬𝐬 𝐌𝐀𝐗 𝐃𝐀𝐌𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 , 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐢 +đ𝐜 𝐁𝐎𝐒𝐒𝐒 , 𝐚𝐢 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐬𝐨́𝐭 𝐥𝐚̂𝐮 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐖𝐈𝐍 )
+𝐀𝐃𝐃 𝐛𝐚́𝐧 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐏𝐄𝐓 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐎𝐒𝐒
+𝐀𝐃𝐃 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐥𝐤
+𝐀𝐃𝐃 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐢 𝐁𝐎𝐒𝐒𝐒
+𝐅𝐈𝐗 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐃𝐢𝐬 𝐦𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠
+𝐅𝐈𝐗 𝐢𝐜𝐨𝐧 𝐆𝐮𝐢𝐥𝐝 , 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡
+𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐇𝐚̣𝐧 𝟖 𝐚𝐜𝐜 /𝟏 𝐦𝐚́𝐲
+𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐇𝐚̣𝐧 𝟑 𝐀𝐂𝐂 đ𝐢 𝐉𝐎𝐁 /𝟏 𝐦𝐚́𝐲
+𝐅𝐢𝐱 𝐭𝐢̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐍𝐀𝐑𝐔𝐍 = 𝟏𝟎𝟎% 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 ( 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐁𝐌𝐌 𝟏)
+𝐅𝐢𝐱𝐱 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐢̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐓𝐮𝐫𝐧 𝐌𝐢𝐱 đ𝐨̂̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝟐𝟎𝟏𝟕
+𝐅𝐢𝐱𝐱 𝐯𝐚̀𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐫𝐚 . 𝐭𝐚̣𝐦 𝐠𝐡𝐢 𝐯𝐚̣̂𝐲 đ𝐚̃ 𝐡𝐞𝐡𝐞𝐞
+𝐚𝐤 𝐪𝐮𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐁𝐨̉ 𝐜𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐚̉𝐧𝐠 𝐇𝐨̉𝐚 𝐜𝐨̂𝐧𝐠
+𝐬𝐞̃ 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲
❥𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬: 𝐀𝐬𝐢𝐚 𝐎𝐧𝐥𝐲
❥𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐄𝐗𝐏/𝐒𝐏 : 𝟏𝟓𝟎𝐱.
❥𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐃𝐫𝐨𝐩 𝐱30
❥𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐱𝟓.
❥𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐉𝐨𝐛 𝐱𝟑𝟎.
❥𝐍𝐞𝐰 𝐕𝐞𝐫𝐒𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟏
❥ 𝐂𝐮̛𝐨̛́𝐩 𝐂𝐨̛̀ 𝐋𝐮́𝐜 𝟗𝐡 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐚̀𝐲
❥ 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐨̂̀𝐧
❥ 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐗𝐨̂̉ 𝐒𝐨̂́ 𝐌𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐁𝐚̆́𝐜
❥ 𝐇𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐈𝐓𝐄𝐌 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧
❥ 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐁𝐒𝐂 𝐤𝐡𝐢 𝐡𝐨̉𝐧𝐠 đ𝐨̂̀ ( 𝐁𝐒𝐂 𝐅𝐑𝐄𝐄 )
❥ 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬𝐬 𝐁𝐎𝐒𝐒𝐒
❥ 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐒𝐢𝐥𝐤 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐚̀𝐲
❥ 𝐏𝐂 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭: 𝟖
❥𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭, 𝐃𝐮𝐧𝐠𝐞𝐨𝐧 𝐀𝐮𝐭𝐨 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐬
❥𝐈𝐏: 𝟏𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟎.𝟐𝟎.𝟏𝟐𝟐 𝐏𝐨𝐫𝐭 𝟏𝟓𝟕𝟕𝟗
► 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̉
❥ 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐒𝐄𝐓 𝐃𝟏𝟑 + 𝟐𝟎 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐥𝐯 𝟏
❥ 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐩 𝐉𝐎𝐁 - 𝐓𝐨𝐩 𝐏𝐕𝐏 - 𝐓𝐨𝐩 𝐊𝐢𝐥𝐥 𝐁𝐨𝐬𝐬 - 𝐓𝐨𝐩 𝐆𝐢𝐚̉ 𝐊𝐢𝐦 ...
❥ 𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐨𝐩 𝐜𝐨́ 𝟏 𝐓𝐢𝐥𝐭𝐞 𝐄𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭 + 𝐁𝐮𝐟𝐟 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠
❥ 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐖𝐚𝐫 𝐉𝐎𝐁 / 𝐆𝐮𝐢𝐥𝐝 / Đ𝐚̂́𝐮 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲.
❥ 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐓𝐂 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐂𝐍 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧.
❥ 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐉𝐎𝐁 𝐁𝐚̉𝐨 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐯𝐚̀ Đ𝐚̣𝐨 𝐓𝐚̣̆𝐜 𝐜𝐨́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝟎𝐡𝟎𝟎.​
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top