yukima

yukima

New member
💥𝐓𝐋𝐁𝐁 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 𝐁𝐚́ - 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝟐.𝟗 - 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 𝐇𝐎𝐀̀𝐍 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 𝐌𝐎̛́𝐈 - 𝐏𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐁𝐀̉𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐇𝐎𝐀̀𝐍 𝐇𝐀̉𝐎!
💥𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝟐.𝟗 𝐂𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐎𝐓 - 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐔̛́𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜 Đ𝐞̣𝐩 - 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐂𝐮̛̣𝐜 𝐍𝐠𝐚̂̀𝐮 - 𝐏𝐊 𝐓𝐞̣𝐭 𝐆𝐚 - 𝐒𝐚̆𝐧 𝐋𝐚̀ 𝐕𝐈𝐏 - 𝐂𝐚̀𝐲 𝐋𝐚̀ 𝐂𝐨́ - 𝐂𝐮̛̣𝐜 𝐊𝐲̀ 𝐇𝐎𝐓.
💥Đ𝐮𝐚 𝐓𝐨𝐩 𝐋𝐚̂̀𝐧 𝟐 : 𝟏𝟗𝐡𝟎𝟎 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟒 𝟎𝟒/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟑
💥𝐓𝐈́𝐍𝐇 𝐍𝐀̆𝐍𝐆 𝐌𝐎̛́𝐈:- 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̃ - 𝐓𝐚̂̉𝐲 đ𝐢𝐞̂̉𝐦, 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐚𝐦𝐞
- 𝐁𝐗𝐇 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐚𝐦𝐞
💥𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣
- 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̉ : https://thienlonghungba.net/index
- 𝐓𝐚̉𝐢 𝐠𝐚𝐦𝐞 : https://thienlonghungba.net/download
- 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 : https://www.facebook.com/hotroadminhungba
- 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩: https://zalo.me/g/rxkawq317
- 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩: https://www.facebook.com/groups/tlbbhungba/?ref=share_group_link
*******************************************
💥𝐇𝐨̂̃ 𝐓𝐫𝐨̛̣ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐮̉
- 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 + 𝐊𝐍𝐁 ( Đ𝐞̂̉ 𝐦𝐮𝐚 đ𝐨̂̀ )
- 𝟑𝟎𝟎𝐤 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 𝟏 𝐒𝐞́𝐭 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐢̣ 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 𝐁𝐚́
- 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐒𝐞𝐯𝐞𝐫
- 𝐓𝐲̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐑𝐨̛́𝐭 Đ𝐨̂̀: 𝟏𝟎𝟎% ( 𝐒𝐞𝐭 𝟏𝟐𝟎 𝐂𝐮̛̣𝐜 𝐊𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐢 𝐚̆𝐧 𝐁𝐨𝐬𝐬 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 )
- 𝐄𝐱𝐩: 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎
- 𝐃𝐫𝐨𝐩: 𝟖𝟎%
- 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́: 𝐊𝐍𝐁.
- 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢: 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡
- 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐚̣𝐢 𝐂𝐡𝐨̂̃ 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐕𝐢𝐞̂̃𝐧
- 𝐒𝐞́𝐭 𝐯𝐢𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐬𝐨̂́ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐮̉𝐧𝐠 .
- 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐠𝐨̣𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟏𝟎 𝟏𝟏 𝟏𝟐 𝟏𝟑
*******************************************
☄𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 Đ𝐮𝐚 𝐓𝐨𝐩 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐓𝐮̛̀ 𝐋𝐮́𝐜 𝟏𝟗𝐇𝟎𝟎 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟒/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐓𝐨̛́𝐢 𝟏𝟗𝐇𝟎𝟎 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟕/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟑
💎𝐓𝐨𝐩 𝟏 : 𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 + 𝟏 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐢 𝐕𝐈𝐏 +𝟐
💎𝐓𝐨𝐩 𝟐 : 𝟒𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 + 𝟏 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐢 𝐕𝐈𝐏 +𝟐
💎𝐓𝐨𝐩 𝟑 : 𝟑𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 + 𝟏 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐢 𝐕𝐈𝐏 +𝟐
💎𝐓𝐨𝐩 𝟒 - 𝟏𝟎 : 𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 + 𝟏 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐢 𝐕𝐈𝐏 +𝟏
☄𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 Đ𝐮𝐚 𝐓𝐨𝐩 𝐓𝐚̀𝐢 𝐏𝐡𝐮́ 𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐓𝐮̛̀ 𝐋𝐮́𝐜 𝟏𝟗𝐇𝟎𝟎 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟒/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐓𝐨̛́𝐢 𝟏𝟗𝐇𝟎𝟎 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟖/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟑
💎𝐓𝐨𝐩 𝟏 : 𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 + 𝟏 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐢 𝐕𝐈𝐏 +𝟐 + 𝟏 𝐒𝐞́𝐭 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐂𝐚̂́𝐩 +𝟏
💎𝐓𝐨𝐩 𝟐 : 𝟖𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 + 𝟏 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐢 𝐕𝐈𝐏 +𝟐 + 𝟖 𝐌𝐨́𝐧 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐂𝐚̂́𝐩 +𝟏
💎𝐓𝐨𝐩 𝟑 : 𝟔𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 + 𝟏 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐢 𝐕𝐈𝐏 +𝟐 + 𝟓 𝐌𝐨́𝐧 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐂𝐚̂́𝐩 +𝟏
💎𝐓𝐨𝐩 𝟒 - 𝟏𝟎 : 𝟒𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 + 𝟏 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐢 𝐕𝐈𝐏 +𝟐
💥𝐃𝐫𝐨𝐩 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫:
- 𝐓𝐚𝐦 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 + 𝐒𝐞́𝐭 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 + 𝐃𝐌𝐏 + 𝐍𝐋 Đ𝐨̂̉𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐢̣
- 𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐇𝐨̂̀ : 𝐒𝐞́𝐭 𝐗𝐢́𝐜𝐡 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 + 𝐃𝐌𝐏 + 𝐍𝐋 Đ𝐨̂̉𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐢̣ + 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮̀
- 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐇𝐨̂̀ : 𝐒𝐞́𝐭 𝐗𝐢́𝐜𝐡 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 + 𝐃𝐌𝐏 + 𝐍𝐋 Đ𝐨̂̉𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐢̣ + 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮̀
- 𝐇𝐚̣̂𝐮 𝐇𝐨𝐚 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 : 𝐒𝐚̆𝐧 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐂𝐚̂́𝐩 𝟏𝟎
- 𝐏𝐡𝐮̣𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐂𝐨̂̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 : 𝐒𝐚̆𝐧 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐕𝐚̆𝐧 - 𝐕𝐨̃ 𝐇𝐨̂̀𝐧 - 𝐀́𝐦 𝐊𝐡𝐢́
- 𝐘𝐕𝐂𝐌 𝐓𝟗 : 𝐒𝐚̆𝐧 𝐒𝐞́𝐭 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐌𝐚 𝐁𝐚̀𝐧 + 𝐃𝐌𝐏 + 𝐍𝐋 Đ𝐨̂̉𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐢̣
- 𝐏𝐡𝐨́ 𝐁𝐚̉𝐧 : 𝐐 𝐋𝐚̂𝐮 𝐋𝐚𝐧, 𝐐 𝐓𝐨̂ 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 : 𝐒𝐚̆𝐧 𝐍𝐋 Đ𝐨̂̉𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐢̣
💵𝐓𝐡𝐞̉ 𝐧𝐚̣𝐩 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲
💵 𝐀𝐓𝐌 , 𝐦𝐨𝐦𝐨 : 𝟏𝟐𝟎%
💵𝐓𝐡𝐞̉ 𝐂𝐚̀𝐨 : 𝟏𝟎𝟎%

 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top