• Người tạo chủ đề NguyenDacViet
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 166
NguyenDacViet

NguyenDacViet

New member
Trang Chủ:https://srophathien.com/
Group:https://www.facebook.com/groups/srobachlang
Chuỗi Event Alphatest SRO PHÁ Thiên
Đăng Ký EVENT PVP Tại Topic Này
Tên Nv + Phái + Giáp
Event Fam Test Nhận Silk Open Bắt Đầu Từ Ngày 13/11 >> 17/11
14/11 20h00 Event Kill Boss Job Tại Lòng Chảo
Giải Thưởng:1.000 Silk/1 Con Boss
15/11 20h00 Event BigTrade Tại Trường An>>Đôn Hoàng
Giải Thưởng:300 Silk/1 Người Tham Gia
16/11 20h00 Event Kill Boss Nhận Silk Open Asian S TA EU Ngã 3 TA
Giải Thưởng:200 Silk/1 Con Bosss
Roc:2k Silk
18/11 20h00 PVP Alphatest Asian
Giải Thưởng:
Top1:4k Silk + 1 Title Đệ Nhất PVP Alphatest
Top2:3k Silk + 1 Title Đệ Nhị PVP Alphatest
Top3:2k Silk + 1 Title Đệ Tam PVP Alphatest
19/11 20h00 PVP Alphatest Eu
Giải Thưởng:
Top1:4k Silk + 1 Title Đệ Nhất PVP Alphatest
Top2:3k Silk + 1 Title Đệ Nhị PVP Alphatest
Top3:2k Silk + 1 Title Đệ Tam PVP Alphatest
20/11 Openbeta máy chủ Phá Thiên
13h00 Thứ Bảy
 
Top