• Người tạo chủ đề tigon
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 417
T

tigon

New member
===== SerVer Chơi Tết Cho AE Đam Mê Autoingame =====
Với Sự Xuất Hiện Của 2 Môn Phái Mới Trường Ca và Minh Giáo
𝐏𝐡𝐢ê𝐧 𝐁ả𝐧 Đồ 𝐗𝐚𝐧𝐡 𝐎𝐩𝐭 𝐗𝟑 𝐕𝐍𝐆 - 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐢𝐧𝐠𝐚𝐦𝐞
𝐒𝐚̂𝐧 𝐂𝐡𝐨̛𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐓𝐫𝐢́ 𝐂𝐡𝐨 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐂𝐚̉ 𝐀𝐧𝐡 𝐄𝐦 Đ𝐚𝐦 𝐌𝐞̂
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐢𝐧𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐂𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 - 𝐁𝐚̂̀𝐮 𝐂𝐮𝐚 - 𝐓𝐚̀𝐢 𝐗𝐢̉𝐮 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐫𝐢́
𝐂𝐡𝐚̣̆𝐧 𝐤𝐞́𝐨 𝐱𝐞 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̂́𝐢
𝐋𝐨̂́𝐢 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 - 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̆́𝐦 𝐭𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐠𝐚̂𝐲 𝐧𝐡𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐚́𝐧

𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̉ 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 : 𝟐𝟎𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟷0/𝟷/2023
𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗢𝗽𝗲𝗻 : 𝟏𝟗𝐡𝐡𝟎𝟎 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟷3/𝟷/2023

𝑯𝒐̂̉ 𝑻𝒓𝒐̛̣ 𝑻𝒂̂𝒏 𝑻𝒉𝒖̉ :
Hổ Trợ Cấp 60
𝟭 Bộ Trang Bị Kim Phong
𝟭 Ngựa Túc Sương
𝟭 Túi Máu Tân Thủ ( 𝟑 𝐍𝐠𝐚̀𝐲)
10 Tiên Thảo Lộ 1 Giờ
𝟭 THP và TDP Vĩnh Viễn

𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮̉ : https://goeco.link/IeRwf

𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: https://by.com.vn/aMtFH

Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́: https://goeco.link/yFtyZ

𝐓𝐚̉𝐢 𝐆𝐚𝐦𝐞 : https://goeco.link/yrNWQ


𝐒𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̃ 𝐆𝐢𝐟𝐜𝐨𝐝𝐞 𝐕𝐈𝐏 :
•【𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏】𝐋𝐥𝐊𝐄 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐇𝟒𝐑𝐄 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐚̀𝐲 𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀𝐈.
•【𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟐】𝐓𝐀𝐆 𝐭𝐞̂𝐧 𝟑 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 .
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐟𝐜𝐨𝐝𝐞 𝐕𝐈𝐏 :- 𝟱 𝗯𝗶̀𝗻𝗵 𝗧𝗶𝗲̂𝗻 𝗧𝗵𝗮̉𝗼 𝗟𝗼̣̂ 𝟴 𝗚𝗶𝗼̛̀

Thông Tin 𝚂𝚎𝚛𝚟𝚎𝚛 𝚅õ 𝙻â𝚖 𝙼ộ𝚝 𝚃𝚑ờ𝚒
𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 𝟒 𝐀𝐜𝐜/𝐏𝐂 – 𝟖 𝐀𝐜𝐜/𝐈𝐏 & 𝐓𝐨̂́𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐦 𝟏 𝐀𝐜𝐜/𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐩𝐨𝐬𝐭 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐈𝐧𝐠𝐚𝐦𝐞 đ𝐚 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐝𝐞̂̃ 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 .
𝐇𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐤𝐞́𝐨 𝐗𝐞 – 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐭𝐢𝐥𝐨𝐠 𝐦𝐚́𝐲 𝐚̉𝐨.
𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝟏𝟎𝟎%.
𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 , 𝐜𝐚̂𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐩 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̂𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐢.
Trang Bị Đồ 𝚇𝚊𝚗𝚑 𝙾𝚙𝚝 𝚇𝟹 𝚅𝙽𝙶 - 𝙷𝙺𝙼𝙿 𝚇𝟹 𝚅𝙽𝙶
𝗘𝘅𝗽 𝘅 𝟷𝟶 𝗩𝗡𝗚
𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗴𝗶𝗮 𝗵𝗼𝗮̣𝘁 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗰𝗼̛ 𝗵𝗼̣̂𝗶 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 Kim Nguyên Bảo
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐨̣̂𝐢 đ𝐚 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 . 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 𝟏𝟶𝟎 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧/𝐛𝐚𝐧𝐠 .𝐋𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐛𝐨̂̉ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐲́ 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐚̀𝐧𝐠 .
Đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐮̃ 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝟐𝟒/𝟕 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐬𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚́𝐩 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮.𝑪𝒂́𝒄 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒂́𝒚 𝒄𝒉𝒖̉ :
𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝟑 𝒕𝒓𝒖̣
𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒂̆𝒏𝒈 đ𝒐̣̂.
𝑽𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒂̉𝒊 𝑵𝒉𝒊́𝒑 𝒕𝒉𝒊́ 𝒕𝒓𝒂̂̀𝒏.
𝑩𝒐𝒔𝒔 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒎.
𝑩𝒐𝒔𝒔 𝑺𝒂́𝒕 𝒕𝒉𝒖̉.
𝑸𝒖𝒂̉ 𝑯𝒖𝒚 𝒉𝒐𝒂̀𝒏𝒈.
𝑸𝒖𝒂̉ 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒎
𝑵𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒗𝒖̣ 𝒅𝒂̃ 𝒕𝒂̂̉𝒖.
𝑵𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒗𝒖̣ 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒎.
𝑵𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒗𝒖̣ 𝑻𝒊́𝒏 𝒔𝒖̛́.
𝑪𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑻𝒐̂́𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒎.
𝑳𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒂̂́𝒖.
Đ𝒂̣𝒊 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝑨𝒏𝒉 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
𝑽𝒂̣̂𝒏 𝑻𝒊𝒆̂𝒖 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑪𝒂 Đ𝒂̉𝒐
𝑻𝒓𝒐̂́𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒂̉𝒊 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒗.𝒗...
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top