sromavuong140itemd15

sromavuong140itemd15

New member
𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐂𝐇Ủ: http://sromavuong.net/
group: https://www.facebook.com/groups/sromavuonghuyenthoaitrolai
𝐈𝐏 𝐒𝐄𝐕𝐄𝐑: 14.225.198.37 | 𝐏𝐎𝐑𝐓: 15779
𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚𝐭𝐞𝐬𝐭:01/𝟎8/𝟐𝟎𝟐𝟑
𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐭𝐚: 𝟏𝟑𝐡 𝐓𝟕 𝐍𝐠à𝐲 19/𝟎8/𝟐𝟎𝟐𝟑

════════════════════════════════
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐌Á𝐘 𝐂𝐇Ủ: 𝐏𝐇𝐈Ê𝐍 𝐁Ả𝐍 𝐇𝐎À𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐌Ớ𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟑
- 𝐌𝐚𝐱 𝐂ấ𝐩: 𝟏5𝟎
- 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥: 𝟏50
- 𝐈𝐭𝐞𝐦: 𝐃20
- 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬: 𝐄𝐔 - 𝐀𝐬𝐢𝐚
- 𝟏 𝐈𝐏 𝟐𝟎𝐀𝐂𝐂
- 𝟏 𝐏𝐂 𝟖 𝐀𝐂𝐂
- 𝐊𝐡ó𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 đê𝐦 𝐭ừ 𝟏𝐡-𝟖𝐡 𝐬á𝐧𝐠
- 𝐉𝐨𝐛: 𝟒 𝐓𝐡à𝐧𝐡 𝐓𝐀-𝐃𝐇-𝐇𝐃-𝐒𝐌𝐊
- 𝐇à𝐧𝐠 đặ𝐜 𝐛𝐢ệ𝐭 𝟏 𝐧𝐠à𝐲 𝟐 𝐥ầ𝐧 ( 𝐒𝐓𝐓 ) 𝟏𝟎𝐇 - 𝟐𝟐𝐇
- 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐄𝐱𝐩: 𝐗𝟏𝟓𝟎
- 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐃𝐫𝐨𝐩: 𝐗𝟖𝟎
- 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐨𝐥𝐝: 𝐗𝟓𝟎
- 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐉𝐨𝐛: 𝐗𝟐 𝟓* 𝟐𝟎𝐦
- 𝐃𝐫𝐨𝐩 𝐈𝐭𝐞𝐦 : FREE SILK , HỘP SON SOM( MOB 140>145> 150 )
- 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐞𝐦𝐲 𝐌𝐚𝐱 +𝟏𝟓 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐁𝐌𝐌 𝐭𝐡ườ𝐧𝐠: +𝟏-4 (𝟏𝟎𝟎%) 𝟓-𝟏𝟓 𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦(𝐂ó 𝐆𝐡𝐢 𝐓ạ𝐢 𝐁𝐌𝐌)
- 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐞𝐦𝐲 𝐌𝐚𝐱 +𝟏𝟓 𝐑𝐚𝐭𝐞:𝐁𝐌𝐌 𝐕𝐈𝐏 +𝟏-𝟖 (𝟏𝟎𝟎%) 𝟖-𝟏𝟓 𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦(𝐂ó 𝐆𝐡𝐢 𝐓ạ𝐢 𝐁𝐌𝐌)
- 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐞𝐦𝐲 𝐍𝐚𝐬𝐮𝐧 𝐁𝐌𝐌 𝐂ấ𝐩 𝟏: 𝟏-𝟏𝟎 𝟏𝟎𝟎% 𝐊𝐡𝐢 𝐂ó 𝐁𝐌𝐌 𝐜ấ𝐩 𝟏
- 𝐇ệ 𝐓𝐡ố𝐧𝐠:FREE SILK , HỘP SON , SOM ....
- 𝐁𝐨𝐬𝐬 𝐡ệ 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 : BOSS Ó ĐEN 𝟏𝟐𝐇 - 𝟐𝟏𝐇 𝟏 𝐥ầ𝐧 𝟐𝟎 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐯 𝟓𝟎( 𝟏 DROP HỘP MAY MẮN )
- 𝐇ệ 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐡à𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐥𝐤 - 𝐠𝐨𝐥𝐝
- HỆ THỐNG GACHA QUAY SILK, BOX SON SOM ...........
- 𝐡ệ 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 𝐛𝐨𝐬𝐬 𝐥𝐯 𝟏𝟒𝟎 đ𝐚 𝐝ạ𝐧𝐠 ( DROP XU BẠC , FREE SILK .....)
- 𝐡ệ 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 𝐁𝐮𝐟𝐟 𝐉𝐎𝐁 𝐓𝐑𝐔𝐘 𝐍Ã
-•𝐇Ệ 𝐓𝐇Ố𝐍𝐆 LÀM Q NGÀY : 𝐂𝐎𝐍 𝐓À𝐔 ĐẮ𝐌,𝐇𝐎Ả 𝐃𝐈Ệ𝐌 𝐒Ơ𝐍 , 𝐋À𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐐𝐔Ỷ ( 𝐃𝐑𝐎𝐏 XU BẠC , XU VÀNG , FREE SILK ...)
- 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐃𝐈Ễ𝐍 𝐑𝐀 𝐇À𝐍𝐆 𝐆𝐈Ờ 𝐋𝐈Ê𝐍 𝐓Ụ𝐂 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐍𝐆À𝐘
-EVENT PVP MOS ( 21H HÀNG NGÀY )
-
EVENT CƯỚP CỜ ( NHẬN HCDT )
-
EVENT KILL BOSS ( 21H 30P HÀNG NGÀY )
- 𝐍𝐆𝐎À𝐈 𝐑𝐀 𝐆𝐌 𝐒Ẽ 𝐓Ổ 𝐂𝐇Ứ𝐂 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐇À𝐍𝐆 𝐍𝐆À𝐘 𝐍𝐇Ư : Đ𝐔𝐀 𝐍𝐆Ự𝐀 , 𝐇Ỏ𝐈 ĐÁ𝐏 , 𝐏𝐊 𝐆𝐌 , 𝐊𝐈𝐋𝐋 𝐁𝐎𝐒𝐒 , 𝐊𝐈𝐋𝐋 𝐁𝐎𝐒𝐒 𝐉𝐎𝐁 , 𝐏𝐕𝐏 , 𝐓𝐑Ố𝐍 𝐓Ì𝐌 ............
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐆𝐈Ả𝐈 𝐓𝐇ƯỞ𝐍𝐆 Đ𝐔𝐀 𝐓Ố𝐏 (𝟐 𝐍𝐆À𝐘 )
𝐓𝐎𝐏 𝐕𝐍𝐃 ĐỂ 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐌Ấ𝐓 𝐆𝐈Á 𝐓𝐑Ị 𝐈𝐓𝐄𝐌 𝐕À 𝐆𝐎𝐋𝐃 𝐒𝐈𝐋𝐊 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐒𝐄𝐕𝐄𝐑
𝐀𝐒𝐈𝐀 𝐕À 𝐄𝐔 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 ĐƯỢ𝐂 VÀO 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐏𝐓 𝐕À 𝐁𝐔𝐅𝐅 𝐁Ổ 𝐇Ỗ 𝐓𝐑Ợ 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐓𝐇Ờ𝐈 𝐆𝐈𝐀𝐍 Đ𝐔𝐀 𝐓𝐎𝐏 ( 𝐏𝐇Á𝐓 𝐇𝐈Ệ𝐍 𝐋𝐎Ạ𝐈 𝐓𝐎𝐏 )
𝐓𝐎𝐏 𝐀𝐒𝐈𝐀�️
️𝐓ố𝐩 𝟏 : 𝟓𝟎𝟎𝐤 𝐕𝐍𝐃 -𝐧𝐡ậ𝐧 𝟓𝟎% 𝐬𝐢𝐥𝐤 ( 𝟎𝐊𝐌 ) 𝟓𝟎% 𝐕𝐍𝐃 - 1 SET THỜI TRANG TỰ CHỌN
️𝐓ố𝐩 𝟐: 𝟑𝟎𝟎𝐤 𝐕𝐍𝐃 - 𝐧𝐡ậ𝐧 𝟓𝟎% 𝐬𝐢𝐥𝐤 ( 𝟎𝐊𝐌) 𝟓𝟎% 𝐕𝐍𝐃
️𝐓ố𝐩 𝟑: 𝟐𝟎𝟎𝐤 𝐕𝐍𝐃 - 𝐧𝐡ậ𝐧 𝟓𝟎% 𝐬𝐢𝐥𝐤 ( 𝟎𝐊𝐌) 𝟓𝟎%𝐕𝐍𝐃
️𝐓ố𝐩 𝟒: 𝐓ố𝐩 𝐊𝐡𝐮𝐲ế𝐧 𝐊𝐡í𝐜𝐡: 𝟐.𝟎𝟎𝟎𝐒𝐢𝐥𝐤
️𝐓ố𝐩 𝟓 - 𝟏𝟎: 𝐌ỗ𝐢 𝐓ố𝐩 𝟏𝟎𝟎𝟎𝐒𝐢𝐥𝐤
️𝐋ư𝐮 ý: 𝟏 𝐈𝐏 𝐂𝐡ỉ 𝟏 𝐆𝐢ả𝐢 𝐃𝐮𝐲 𝐍𝐡ấ𝐭 Đượ𝐜 𝐂ô𝐧𝐠 𝐁ố 𝐈𝐏
𝐓𝐎𝐏 𝐄𝐔
️ 𝐓ố𝐩 𝟏 : 𝟒𝟎𝟎𝐤 𝐕𝐍𝐃 -𝐧𝐡ậ𝐧 𝟓𝟎% 𝐬𝐢𝐥𝐤 ( 𝟎𝐊𝐌 ) 𝟓𝟎% 𝐕𝐍𝐃 -1 SET THỜI TRANG TỰ CHỌN
️ 𝐓ố𝐩 𝟐: 𝟐𝟎𝟎𝐤 𝐕𝐍𝐃 - 𝐧𝐡ậ𝐧 𝟓𝟎% 𝐬𝐢𝐥𝐤 ( 𝟎𝐊𝐌) 𝟓𝟎% 𝐕𝐍𝐃
️𝐓ố𝐩 𝟑: 𝟏𝟎𝟎𝐤 𝐕𝐍𝐃 - 𝐧𝐡ậ𝐧 𝟓𝟎% 𝐬𝐢𝐥𝐤 ( 𝟎𝐊𝐌) 𝟓𝟎%𝐕𝐍𝐃
️𝐓ố𝐩 𝟒: 𝐓ố𝐩 𝐊𝐡𝐮𝐲ế𝐧 𝐊𝐡í𝐜𝐡: 𝟐.𝟎𝟎𝟎𝐒𝐢𝐥𝐤
️𝐓ố𝐩 𝟓 - 𝟏𝟎: 𝐌ỗ𝐢 𝐓ố𝐩 𝟏𝟎𝟎𝟎𝐒𝐢𝐥𝐤
️𝐋ư𝐮 ý: 𝟏 𝐈𝐏 𝐂𝐡ỉ 𝟏 𝐆𝐢ả𝐢 𝐃𝐮𝐲 𝐍𝐡ấ𝐭 Đượ𝐜 𝐂ô𝐧𝐠 𝐁ố 𝐈𝐏
( 𝟏 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐂𝐇Ơ𝐈 𝐂𝐇Ỉ 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝟏 𝐆𝐈Ả𝐈 , 𝐕Í 𝐃Ụ 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐆𝐈Ả𝐈 𝐓𝐎𝐏 𝐀𝐒𝐈𝐀 𝐒Ẽ 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 ĐƯỢ𝐂 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐓𝐎𝐏 𝐄𝐔 𝐍Ữ𝐀 )
════════════════════════════════
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐇Ỗ 𝐓𝐑Ợ 𝐎𝐏𝐄𝐍:
+ 𝟏 𝐒É𝐓 𝐒OM 𝐃𝟏5 +10 ( MẶC ĐỊNH LV 1 MẶC ĐƯỢC )
+ 𝟏 𝐒É𝐓 𝐒𝐎𝐌 𝐃𝟏𝟒 +𝟓 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐁𝐋𝐔𝐄 (𝐌𝐔𝐀 𝐒𝐡𝐨𝐩)
+ 𝟏 𝐒É𝐓 𝐓𝐇Ơ𝐈 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐍𝐎𝐄𝐋
+ 𝟏 𝐏É𝐓 𝐍𝐇Ặ𝐓 ĐỒ
+ 𝟓𝟎 𝐃𝐂𝐍 + 𝐁Ù𝐀 𝐓Ứ𝐂 𝐓𝐇Ờ𝐈
+ 𝟐𝟎 𝐂𝐔Ộ𝐍 𝐆𝐈Ấ𝐘 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐂𝐇Ơ𝐈 𝐌Ớ𝐈
+ 𝟐𝟎𝐌 𝐒𝐏
════════════════════════════════
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top