• Người tạo chủ đề nguyenmin
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 136
N

nguyenmin

New member
𝘼𝙡𝙥𝙝𝙖𝙩𝙚𝙨𝙩: 𝟭𝟳𝙝𝟬𝟬 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝟭𝟴/𝟬𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟮
𝙊𝙥𝙚𝙣𝙎𝙑: 𝟭𝟵𝙝𝟬𝟬 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 𝟮𝟮/𝟬𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟮
𝙎𝙑 𝟴 𝙖𝙘𝙘/𝙞𝙥/𝙥𝙘
----------𝙃𝙤̂̃ 𝙏𝙧𝙤̛̣ 𝙏𝙖̂𝙣 𝙏𝙝𝙪̉: --------
- 𝙏𝙎𝟱 - 𝘾𝙖̂́𝙥 𝟭𝟱𝟬
- 𝙎𝙚́𝙩 𝙣𝙜𝙪𝙮𝙚̣̂𝙩 𝙠𝙝𝙪𝙮𝙚̂́𝙩
- 𝙉𝙜𝙪̛̣𝙖 𝙃𝙖̃𝙣 𝙃𝙪𝙮𝙚̂́𝙩 𝙇𝙤𝙣𝙜 𝙘𝙖̂𝙪 ( 𝙠 + 𝙨𝙡𝙞𝙡𝙡 )
- 𝙋𝙝𝙞 𝙋𝙝𝙤𝙣𝙜 𝟳
- 𝙉𝙜𝙪̃ 𝙃𝙖̀𝙣𝙝 𝙖̂́𝙣 𝟳
- 𝙓𝙪𝙮𝙚̂𝙣 𝙔 𝟳
- 𝙈𝙖̣̆𝙩 𝙣𝙖̣ +𝟯 (𝟯 𝙣𝙜𝙖̀𝙮)
- 𝙏𝙪́𝙞 𝙢𝙖́𝙪 𝙩𝙖̂𝙣 𝙩𝙝𝙪̉ (𝟳 𝙣𝙜𝙖̀𝙮)
- 𝙑𝙎 𝙇𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙖𝙤 (𝟳 𝙣𝙜𝙖𝙮)

▬▬ 𝙂𝙄𝙁𝙏𝘾𝙊𝘿𝙀 ▬▬:
🎁 𝙃𝙤̂̃ 𝙏𝙧𝙤̛̣ 𝘼𝙀 𝘼𝙘𝙘 𝙓𝙚:🧰
▬ 𝟮𝟬𝟬 𝙥𝙝𝙞 𝙩𝙤̂́𝙘, 𝙘𝙝𝙞𝙚̂́𝙣 𝙘𝙤̂̉, 𝙡𝙚̣̂𝙣𝙝 𝙗𝙖̀𝙞 𝙩𝙤̂́𝙣𝙜 𝙠𝙞𝙢
▬ 𝟭𝟱 𝙗𝙞́𝙣𝙝 𝙢𝙖́𝙪 𝙋𝙆 𝟵𝟵𝟵
▬ 𝟱 𝙑𝙇𝙈𝙏 + 𝟱 𝙏𝙏𝙆
▬ 𝙏𝙪́𝙞 𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙜 (𝟳 𝙣𝙜𝙖̀𝙮)
▬ 𝙏𝙝𝙚̉ 𝘿𝙤̂̉𝙞 𝙏𝙚̂𝙣 (𝟳 𝙣𝙜𝙖̀𝙮)
▬ 𝙏𝙞́𝙣 𝙑𝙖̣̂𝙩 𝙈𝙤̂𝙣 𝙋𝙝𝙖́𝙞 (𝟳 𝙣𝙜𝙖̀𝙮)
▬ 𝙉𝙝𝙖̂́𝙩 𝙠𝙮̉ 𝘾𝙖̀𝙣 𝙆𝙝𝙤̂𝙣 (𝟯 𝙣𝙜𝙖̀𝙮)

🎁 𝙃𝙤̂̃ 𝙏𝙧𝙤̛̣ 𝘼𝙀 𝘼𝙘𝙘 𝙏𝙖𝙮:🧰
▬ 𝙑𝙎 𝙏𝙧𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙈𝙖̃𝙣𝙝 (𝟳 𝙣𝙜𝙖̀𝙮)
▬ 𝙉𝙜𝙪̛̣𝙖 𝙎𝙞𝙚̂𝙪 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 (𝟳 𝙣𝙜𝙖̀𝙮) + 𝟭 𝙎𝙠𝙞𝙡𝙡
▬ 𝟭𝟬 𝙑𝙇𝙈𝙏 + 𝟭𝟬 𝙏𝙏𝙆
▬ 𝙈𝙖̣̆𝙩 𝙣𝙖̣ 𝟮(𝟳 𝙣𝙜𝙖̀𝙮)
▬ 𝙉𝙝𝙖̂́𝙩 𝙆𝙮̉ 𝘾𝙖̀𝙣 𝙆𝙝𝙤̂𝙣 (𝟳 𝙣𝙜𝙖̀𝙮)
http://volamphongvan.net
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top